Čl. XIII Důvěrnost

Čl. XIII Důvěrnost smlouvy a zachování mlčenlivosti

1. Dodavatel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude on i jeho zaměstnanci a subdodavatelé (překladatelé a tlumočníci) považovat všechny materiály, které mu objednavatel předá za účelem překladu, jazykové korektury či tlumočení, za přísně důvěrné.

2. Dodavatel smí zpracovávat údaje o objednavateli pro obchodní účely pouze s předchozím písemným souhlasem objednavatele, s tou výjimkou, že je dodavatel oprávněn uvést objednavatele ve svém referenčním listě, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

3. Smluvní strany považují za předmět obchodního tajemství (podle § 17 a násl. zákona č. 513 / 1991 Sb. v platném znění) veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo které se v souvislosti s jejím plněním dozvědí. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.

4. Za obchodní tajemství ve smyslu předchozího bodu se nepovažuje údaj, který prokazatelně splňuje alespoň jednu z podmínek uvedených v odst. 4.1 a 4.2

4.1 Údaj je před sdělením již veřejně známým nebo veřejně dostupným

4.2 Údaj je nutno sdělit třetí straně na základě platného právního předpisu a/nebo rozhodnutí příslušného soudního nebo jiného oprávněného státního orgánu.

5. Dodavatel je oprávněn uchovávat texty k překladům a další podklady předané objednavatelem pro jednotlivá plnění pro účely evidence, kalkulace, fakturace a pro účely využití při dalších plněních (návaznost textů, odborná terminologie).

6. Dodavatel je rovněž oprávněn na základě provedených překladů a poskytnutých podkladů objednavatele vytvářet a shromažďovat slovníkovou terminologii a využívat ji pro své účely, a to i po skončeni spolupráce s objednavatelem. Přitom musí dbát na to, aby tato slovníková terminologie neobsahovala žádné konkrétní skutečnosti jako celek, jež by mohly poškodit objednavatele, např. jména klientů, obchodních partnerů, číselné údaje apod.

 

Povinné jsou pouze údaje označené
Pošlete nám nezávaznou poptávku:
Text zprávy:
Připojení souborů:
Přidat další přílohu
Kontrola proti spamu:
Opište přesně kód z obrázku