Čl. XI Reklamace

Čl. XI Reklamační řád

1. Reklamace překladů a jazykových korektur

1.1. Vyhotovená zakázka má vady v případech, kdy nebyla provedena v souladu se smlouvou (objednávkou). Řádně provedeným překladem se rozumí překlad, který nevykazuje smyslové či gramatické chyby. Řádně provedenou jazykovou korekturou se rozumí korektura, která nevykazuje žádné gramatické ani závažné stylistické chyby anebo více než 1 překlep v textu o rozsahu 500 slov.  Objednavatel je povinen sdělit dodavateli přesný účel použití zakázky (překladu nebo jazykové korektury).

1.2 Pokud překlad není určen k prezentačním účelům, objednává si objednavatel překlad bez jazykové korektury rodilým mluvčím. Nárok na reklamaci kvality překladu bez jazykové korektury rodilým mluvčím vzniká objednavateli tehdy, pokud překlad vykazuje významové nebo gramatické chyby. V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.

1.3 Pokud je překlad určen k prezentačním účelům, např. na internet nebo pro jiné prezentační účely anebo do tisku, je objednavatel povinen objednat si u dodavatele k překladu navíc jazykovou korekturu rodilým mluvčím, jinak mu nárok na reklamaci překladu zaniká. Nárok na reklamaci kvality překladu prezentačního textu včetně jazykové korektury rodilým mluvčím vzniká objednavateli tehdy, pokud překlad vykazuje významové, gramatické nebo závažné stylistické chyby anebo větší množství překlepů. V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.

1.4 Pokud objednavatel u dodavatele objednává expresní překlad s dodací lhůtou, která vyžaduje u překladu bez ověření vyhotovit více než 7 normostran za 24 hodin a u překladu s ověřením více než 5 normostran za 24 hodin, má objednavatel nárok na reklamaci překladu pouze v případě závažných smyslových chyb.

1.5 Reklamaci uplatňuje objednavatel u dodavatele písemně. V písemné reklamaci musí objednavatel uvést důvod reklamace a odkázat alespoň na dvě konkrétní místa, kde se v překladu vyskytují chyby.

1.6 Pokud objednatel nebude reklamovat překlad výše uvedeným způsobem a zadá opravu překladu jinému subjektu, ztrácí tak nárok na jakoukoli reklamaci překladu a náhrada úpravy překladu jiným subjektem mu nebude zhotovitelem proplacena.

1.7 Pokud se jedná o reklamaci chyb podle odst. 1.1 až 1.5, kterou dodavatel uzná za důvodnou, je objednavatel povinen umožnit dodavateli, aby uvedl zakázku na vlastní náklady v přiměřené lhůtě, závislé na rozsahu překladu, do bezvadného stavu. V tomto případě má objednavatel vždy nárok na slevu z ceny zakázky ve výši -10 %. Pokud objednavatel neumožní dodavateli uvést zakázku do bezvadného stavu nebo si překlad opraví sám nebo jej nechá opravit třetí osobou,  zaniká mu nárok na reklamaci překladu a je povinen uhradit zakázku v plné výši.

1.8 Pokud dodavatel neuvede zakázku po reklamaci objednavatele v přiměřené lhůtě do řádného stavu a ta bude i nadále vykazovat chyby podle odst. 1.1 až 1.5., které dodavatel uzná, poskytne dodavatel objednavateli odpovídající slevu, uvedenou v odstavci 1.8.1 a 1.8.2.

1.8.1 U překladů bez jazykové korektury poskytne dodavatel objednavateli slevu, pokud alespoň 0,1 % rozsahu překladu vykazuje smyslové či gramatické chyby. Sleva se stanoví tak, že za každé 1 % chybných slov z celkového počtu slov,  vykazujících významové nebo gramatické chyby, poskytne dodavatel objednavateli slevu ve výši -10 %. Pokud bude 10 % z celkového rozsahu slov chybných, poskytne dodavatel objednavateli slevu v plné výši 100 % zakázky. Každá opakující se chyba se přitom považuje za jednu chybu.

1.8.2 U překladů včetně jazykové korektury poskytne dodavatel objednavateli stejnou slevu z ceny překladu jako v odst. 1.8.1.  s tím rozdílem, že zde se navíc počítají za chyby i závažné stylistické chyby a překlepy. Každá opakující se chyba se přitom považuje za jednu chybu.

1.9 Pokud se smluvní strany nedohodnou na počtu a charakteru chyb, budou se řídit odborným posudkem nezávislého arbitra, zvoleného dohodou smluvních stran ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného příslušným soudem. Výpočet slevy se provede na základě počtu chyb uvedených v posudku nezávislého arbitra, a to stejným způsobem jako v odst. 1.8.1. a 1.8.2. Bude-li počet významových a gramatických chyb uvedený v posudku nezávislého arbitra vyšší, než počet významových a gramatických chyb zjištěných dodavatelem, uhradí náklady na posudek nezávislého arbitra dodavatel. V opačném případě hradí tyto náklady objednavatel. Pokud bude počet chyb zjištěných nezávislým arbitrem shodný s počtem chyb zjištěných dodavatelem, uhradí náklady na nezávislého arbitra obě smluvní strany rovným dílem.

1.10 Při pozdním odevzdání překladu má objednavatel nárok na slevu z ceny zakázky v maximální výši -10 %.

1.11. Pokud si objednavatel objedná překlad záznamu (DVD, videokazeta, audiokazeta apod.), který je částečně nebo zcela nesrozumitelný, zaniká mu nárok na reklamaci případných chyb v překladu.

1.12 Pokud je text určený k překladu špatně čitelný nebo je psán nesrozumitelně, ztrácí objednavatel nárok na reklamaci případných chyb v překladu.

1.13 Objednavatel má právo uplatnit nároky z vad zakázky (překladu či jazykové korektury) u dodavatele bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí vyhotovené zakázky. Po uplynutí této lhůty je zakázka považována za bezvadnou a objednavatel je povinen uhradit dodavateli zakázku v plné výši.

1.14 Za případnou škodu, způsobenou objednavateli vadami v překladu či jazykové korektuře, ručí dodavatel maximálně do výše ceny zakázky.

1.15 V případě, že mezi smluvními stranami vznikne spor, týkající se oprávněnosti včas uplatněných nároků objednavatele na reklamaci vad jiných, než jsou smyslové a gramatické chyby v překladu a závažné stylistické chyby či překlepy v jazykové korektuře anebo pokud se smluví strany neshodnou na počtu chyb, zavazují se řešit tento spor mimosoudní cestou v rámci rozhodčího řízení.

 

2. Reklamace tlumočení

2.1. Vyhotovená zakázka má vady v případech, kdy nebyla provedena v souladu se smlouvou (objednávkou).  Řádně provedeným tlumočením se rozumí tlumočení bez významových chyb. Objednavatel je povinen sdělit dodavateli přesný účel provedení zakázky (tlumočení).

2.2 Objednavatel má nárok na reklamaci kvality tlumočení v případě, že tlumočník změnil svým tlumočením smysl tlumočených vět. V ostatních případech se má za to, že byla zakázka provedena v dostatečné kvalitě.

2.3 Pokud objednavatel uvede dodavateli nepřesné téma tlumočení nebo si objedná tlumočníka pro jiný typ tlumočení (např. konsekutivní doprovodné tlumočení místo konferenčního nebo konsekutivní místo simultánního), nárok objednavatele na reklamaci zaniká.

2.4 Nárok objednavatele na reklamaci zaniká dále v případě, že objednavatel neposkytne dodavateli v dostatečném předstihu, nejpozději však 24 hodin před tlumočením dostatečné podkladové materiály.

2.5 Reklamaci uplatňuje objednavatel u dodavatele písemně. V písemné reklamaci musí objednavatel uvést důvod reklamace a popsat charakter vad tlumočení a četnost jejich výskytu.

2.6 Objednavatel je povinen doložit reklamované vady záznamem z tlumočení anebo prokázat, že s tlumočením nebyla spokojena většina posluchačů. V opačném případě objednavateli nárok na reklamaci zaniká.

2.7 Pokud doloží objednavatel svou reklamaci tlumočení záznamem a smluvní strany se dohodnou na počtu smyslových chyb tlumočení, poskytne dodavatel objednavateli slevu ve výši -10 % za každé 1 % smyslovcýh chyb z celkového rozsahu tlumočeného projevu. Každá opakující se chyba se přitom považuje za jednu chybu.

2.8 Pokud objednavatel nedoloží svou reklamaci tlumočení záznamem, ale prokáže, že s tlumočením nebyla spokojena většina posluchačů, určí se počet smyslových chyb dohodou mezi objednavatelem a dodavatelem a výše slevy zakázky se stanoví stejným způsobem, jako v odstavci 2.7.

2.9 Pokud se smluvní strany nedohodnou na počtu smyslových chyb tlumočení, budou se řídit odborným posudkem nezávislého arbitra, zvoleného dohodou smluvních stran ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného příslušným soudem. Výpočet slevy se provede na základě počtu chyb uvedených v posudku nezávislého arbitra, a to stejným způsobem jako v odst. 2.7. Bude-li počet smyslových chyb uvedený v posudku nezávislého arbitra vyšší, než počet smyslových chyb zjištěných dodavatelem, uhradí náklady na posudek nezávislého arbitra dodavatel. V opačném případě hradí tyto náklady objednavatel. Pokud bude počet chyb zjištěných nezávislým arbitrem shodný s počtem chyb zjištěných dodavatelem, uhrdí náklady na nezávislého arbitra obě smluvní strany rovným dílem.

2.10 Pokud objednavatel nevytvoří pro splnění zakázky (tlumočení) vhodné podmínky, např. bude-li špatná slyšitelnost tlumočeného textu, špatná viditelnost případného pomocného textu napsaného např. na tabuli, na kterou řečník při tlumočení ukazuje nebo špatná kvalita výchozího mluveného slova, zaniká objednavateli nárok na reklamaci případných chyb tlumočení.

2.11 Objednavatel má právo uplatnit nároky z vad zakázky (tlumočení) u dodavatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od posledního dne tlumočení zakázky. Po uplynutí této lhůty je zakázka považována za bezvadnou,  objednavatel nemá nárok na reklamaci a je povinen uhradit dodavateli zakázku v plné výši.

2.12 Za případnou škodu, způsobenou objednavateli vadami tlumočení, ručí dodavatel maximálně do výše ceny zakázky.

2.13 V případě, že mezi smluvními stranami vznikne spor, týkající se oprávněnosti včas uplatněných nároků objednavatele na reklamaci vad jiných, než jsou smyslové chyby v tlumočení, anebo se smluvní strany neshodnou na počtu smyslových chyb v tlumočení, zavazují se řešit tento spor mimosoudní cestou v rámci rozhodčího řízení.

 

 

Povinné jsou pouze údaje označené
Pošlete nám nezávaznou poptávku:
Text zprávy:
Připojení souborů:
Přidat další přílohu
Kontrola proti spamu:
Opište přesně kód z obrázku