Čl. X Odstoupení

Čl. X Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu na její straně vyskytly neodstranitelné překážky, které brání splnění závazku.

2. Skutečnost, že od smlouvy odstupuje, je odstupující smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně písemně a neprodleně poté, co se o překážkách, bránících splnění závazku, dozví.

3. V případě, že od smlouvy odstupuje objednavatel, je povinen uhradit dodavateli poplatky uvedené níže v odstavci 3.1 a 3.2.

3.1 V případě stornování překladu. jazykové korektury, přepisu či grafické úpravy je objednavatel povinen uhradit dodavateli zakázku v tom rozsahu, ve kterém byla vyhotovena do doby, než objednavatel zakázku u dodavatele prokazatelně stornoval. Dále je objednavatel povinen uhradit dodavateli 10 % z předpokládané ceny stornovaného rozsahu zakázky. Pokud objednavatel stornuje u dodavatele zakázku, na které dodavatel ještě nezačal pracovat, je povinen uhradit dodavateli pouze stornovací poplatek ve výši 10 % z předpokládané ceny celé zakázky.

3.2 V případě tlumočnických služeb závisí výše storno poplatku na počtu pracovních dní mezi dnem stornování zakázky a prvním dnem tlumočení.

3.2.1 Pokud objednavatel zruší objednané tlumočení v plném rozsahu v první den tlumočení anebo 1 pracovní den před konáním tlumočení po 17:00 hod, účtuje dodavatel storno poplatek ve výši 70 % ze zrušeného rozsahu
tlumočení.

3.2.2 Pokud objednavatel zruší objednané tlumočení v plném rozsahu jeden pracovní den před prvním dnem tlumočení do 17:00 hod, účtuje dodavatel storno poplatek ve výši 50 % ze zrušeného rozsahu tlumočení.

3.2.3 Pokud objednavatel zruší objednané tlumočení v plném rozsahu dříve než jeden pracovní den před prvním dnem tlumočení, účtuje dodavatel storno poplatek ve výši 30 % ze zrušeného rozsahu tlumočení.

3.2.4 Pokud objednavatel zruší objednané tlumočení jen částečně, to znamená, že dodavatel provede alespoň jeden den tlumočení, uhradí dodavateli tlumočení v provedeném rozsahu a navíc uhradí storno poplatek ve výši 10 % ze zrušeného rozsahu tlumočení.

4. Dodavatel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým dodavatel nemohl zabránit.

5. Pokud bude text překladu použit do tisku, k dalšímu šíření v médiích nebo jiným prezentačním účelům, aniž by objednavatel o této skutečnosti písemně informoval dodavatele před uzavřením smlouvy (objednávkou), nemá objednavatel nárok na náhradu škody z důvodu případných chyb v přeloženém textu.

 

Povinné jsou pouze údaje označené
Pošlete nám nezávaznou poptávku:
Text zprávy:
Připojení souborů:
Přidat další přílohu
Kontrola proti spamu:
Opište přesně kód z obrázku