Čl. VI Průvodcovství

 

Čl. VI Průvodcovství

1. Všeobecná ujednání

1.1 Dodavatel se uzavřením smlouvy (potvrzením objednávky) po splnění podmínek uvedených v čl. I zavazuje provést sjednanou zakázku (průvodcovství) v rozsahu a podle podmínek dohodnutých v objednávce (ve smlouvě), a to v příslušném jazyce, ve sjednané době a na sjednaném místě.
1.2 Objednavatel se uzavřením smlouvy (objednávkou) zavazuje zaplatit dodavateli výslednou cenu průvodcovství podle ustanovení čl. V těchto VOP.

2. Kvalita průvodcovství

2.1 Objednavatel je povinen sdělit dodavateli u každé objednávky lokalitu a téma průvodcovství a orientační počet účastníků.
2.2 Objednavatel je povinen sdělit dodavateli, zda bude průvodcovství zaznamenáno, jakým způsobem a pro jaké účely.
2.4 Bude-li při průvodcovství potřeba použít odborné a jinak zvláštní výrazy, je objednavatel povinen na tuto skutečnost dodavatele písemně předem upozornit a předat mu nejpozději tři dny před plněním průvodcovství seznam používané terminologie v příslušném jazyce nebo jiné vhodné podkladové materiály. Pokud tak objednavatel neučiní, na pozdější reklamace, týkající se odborné či jinak specifické terminologie, nebude brán zřetel.

3. Termín průvodcovství a potvrzení realizace

3.1 Dodavatel je povinen provést a objednavatel je povinen umožnit a přijmout plnění zakázky (průvodcovství) v termínu a způsobem uvedeným v objednávce.
3.2 Objednavatel je povinen dodavateli bezprostředně po ukončení průvodcovství dodavateli písemně potvrdit řádné splnění zakázky průvodcovství). Pokud tak neučiní, má se za to, že průvodcovství bylo dodavatelem provedeno řádně a včas.
3.3 Odmítne-li objednavatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami přijmout řádně sjednané průvodcovství, považuje se toto za splněné a dodavateli vzniká právo vystavit fakturu na částku ve smluvené výši a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

4. Doprava, ubytování a stravování

4.1 Objednavatel je povinen zabezpečit dopravu průvodce ze sjednaného místa do místa plnění zakázky odpovídajícím dopravním prostředkem s ohledem na vzdálenost místa, kde bude zakázka plněna.
4.2 V případě vlastní dopravy průvodce je objednavatel povinen uhradit dodavateli cestovní náklady průvodce v plné výši podle platného ceníku dodavatele.
4.3 V případě, že průvodce stráví při plnění zakázky včetně dopravy na místo a z místa průvodcovství jednu nebo více nocí mimo místo svého trvalého bydliště, je objednavatel povinen zajistit průvodci odpovídající ubytování v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím a stravování (snídaně, oběd, večeře). V tomto případě je objednavatel povinen uhradit dodavateli i náhradu za ztrátový čas průvodce podle platného ceníku dodavatele.
4.4 Objednavatel je povinen zajistit průvodci přestávku na stravování a odpočinek v délce alespoň půl hodiny, a to nejdéle po 4 hodinách průvodcovství.

5. Ostatní ujednání

5.1 Objednavatel není oprávněn požadovat od průvodce jinou činnost nad rámec objednávky.
5.2 Právo na odměnu za celou sjednanou dobu průvodcovství vzniká dodavateli i v případě, že objednavatel tuto dobu průvodcovství plně nevyužije.
5.3 Dodavatel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva při plnění zakázky zadané objednavatelem.
5.4 Objednavatel je povinen informovat dodavatele ještě před zadáním objednávky o všech okolnostech majících rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě ceny zakázky podle smluvních podmínek. Objednavatel je především povinen informovat dodavatele o tom, že došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo že vstoupil do likvidace nebo že taková situace hrozí.

 

 

Povinné jsou pouze údaje označené
Pošlete nám nezávaznou poptávku:
Text zprávy:
Připojení souborů:
Přidat další přílohu
Kontrola proti spamu:
Opište přesně kód z obrázku