Čl. V Dabing, titulky

 

Čl. V Dabing a titulky

1. Všeobecná ujednání

1.1 Dodavatel se uzavřením smlouvy (potvrzením objednávky) zavazuje po splnění podmínek uvedených v čl. I vyhotovit dabing, titulky v rozsahu a podle podmínek dohodnutých v objednávce, a to v příslušném jazyce, ve sjednané dodací lhůtě a předat ji sjednaným způsobem.
1.2 Objednavatel se uzavřením smlouvy (objednávkou) zavazuje převzít vyhotovený dabing, titulky a zaplatit dodavateli výslednou cenu zakázky dle čl. V těchto VOP

2. Kvalita dabingu, titulků

2.1 Objednavatel je povinen sdělit dodavateli u každé objednávky účel použití zakázky.
2.2 Obsahuje-li dokument, který je předmětem objednávky odborné a jinak specifické výrazy, zkratky a podobně, je objednavatel povinen na tuto skutečnost dodavatele písemně předem upozornit a předat mu seznam používané terminologie v příslušném jazyce nebo jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, se kterou může dodavatel odbornou terminologii konzultovat. Pokud tak objednavatel neučiní, na pozdější reklamace, týkající se odborné terminologie, nebude brán zřetel.

3. Termín předání hotového dabingu, titulků

3.1 Dodavatel je povinen dodat a objednavatel je povinen převzít vyhotovený dabing, titulky v termínu a způsobem uvedeným v objednávce. Poštovné hradí objednavatel.

3.2 Objednavatel je povinen dodavateli bezprostředně písemně potvrdit obdržení dabingu, titulků. Pokud tak neučiní do 24 hodin od obdržení dabingu, titulků dodavatelem, má se za to, že vyhotovenou zakázku obdržel řádně a včas.
3.3 Dabing, titulky nejsou dodány opožděně, pokud je dodavatel dodá na základě zprávy objednavatele o neobdržení zakázky znovu a prokáže, že již byly dříve objednavateli odeslány.
3.4 Pokud dodavatel obdrží urgenci předání hotového dabingu, titulků dle bodu 2.2, je povinen zaslat hotovou zakázku objednavateli znovu bezprostředně po obdržení urgence.
3.5 Pro případ, že vyhotovený dabing, titulky nebude možno doručit ze závažných objektivních důvodů způsobem uvedeným v objednávce, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení vyhotovené zakázky na náklady objednavatele. Objednavatel bude na tuto okolnost předem upozorněn.
3.6 Odmítne-li objednavatel bez závažného důvodu uznaného písemně oběma stranami převzít objednaný a vyhotovený dabing, titulky, považuje se tato zakázka za splněnou a dodavateli vzniká právo vystavit fakturu na částku ve smluvené výši a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu včas uhradit.

4. Ostatní ujednání

4.1 Dodavatel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva při plnění zakázky (dabing, titulky) zadané objednavatelem.
4.2 Objednavatel je povinen informovat dodavatele ještě před zadáním objednávky o všech okolnostech majících rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě ceny zakázky podle smluvních podmínek. Objednavatel je především povinen informovat dodavatele o tom, že došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo že vstoupil do likvidace nebo že taková situace hrozí.

 

 

Povinné jsou pouze údaje označené
Pošlete nám nezávaznou poptávku:
Text zprávy:
Připojení souborů:
Přidat další přílohu
Kontrola proti spamu:
Opište přesně kód z obrázku