Čl. IV Tlumočení

Čl. IV Tlumočení

1. Všeobecná ujednání

1.1 Dodavatel se uzavřením smlouvy (potvrzením objednávky) po splnění podmínek uvedených v čl. I zavazuje provést sjednanou zakázku (tlumočení) v rozsahu a podle podmínek dohodnutých v objednávce (ve smlouvě), a to v příslušném jazyce, ve sjednané době a na sjednaném místě.
1.2 Objednavatel se uzavřením smlouvy (objednávkou) zavazuje zaplatit dodavateli výslednou cenu tlumočení podle ustanovení čl. V těchto VOP.

2. Kvalita tlumočení

2.1 Objednavatel je povinen sdělit dodavateli u každé objednávky účel provedení zakázky (tlumočení).
2.2 Pokud nebude dodavateli sdělen účel tlumočení, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících.
2.3 Objednavatel je povinen sdělit dodavateli, zda bude tlumočení zaznamenáno, jakým způsobem a pro jaké účely.
2.4 Objednavatel je povinen dodat ke každé objednávce tlumočení program tlumočení a podkladové materiály. Bude-li při tlumočení potřeba použít odborné a jinak zvláštní výrazy, je objednavatel povinen na tuto skutečnost dodavatele písemně předem upozornit a předat mu nejpozději tři dny před plněním tlumočení seznam používané terminologie v příslušném jazyce nebo jiné vhodné podkladové materiály. Pokud tak objednavatel neučiní, na pozdější reklamace, týkající se odborné či jinak specifické terminologie, nebude brán zřetel.
2.5 Objednavatel je povinen zabezpečit odpovídající podmínky pro daný typ tlumočení (např. bezvadnou slyšitelnost, viditelnost, dostatek prostoru k práci) včetně techického zabezpečení, pokud toto neobjedná u dodavatele.

3. Termín tlumočení a potvrzení realizace

3.1 Dodavatel je povinen provést a objednavatel je povinen umožnit a přijmout plnění zakázky (tlumočení) v termínu a způsobem uvedeným v objednávce.
3.2 Objednavatel je povinen dodavateli bezprostředně po ukončení tlumočení dodavateli písemně potvrdit řádné splnění zakázky (tlumočení). Pokud tak neučiní, má se za to, že tlumočení bylo dodavatelem provedeno řádně a včas.
3.3 Odmíntne-li objednavatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami přijmout řádně sjednané tlumočení, považuje se toto za splněné a dodavateli vzniká právo vystavit fakturu na částku ve smluvené výši a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

4. Doprava, ubytování a stravování tlumočníka

4.1 Objednavatel je povinen zabezpečit dopravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa plnění zakázky odpovídajícím dopravním prostředkem s ohledem na vzdálenost místa, kde bude zakázka plněna.
4.2 V případě vlastní dopravy tlumočníka je objednavatel povinen uhradit dodavateli cestovní náklady tlumočníka v plné výši podle platného ceníku dodavatele.
4.3 V případě, že tlumočník stráví při plnění zakázky včetně dopravy na místo a z místa tlumočení jednu nebo více nocí mimo místo svého trvalého bydliště, je objednavatel povinen zajistit tlumočníkovi odpovídající ubytování v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím a stravování (snídaně, oběd, večeře). V tomto případě je objednavatel povinen uhradit dodavateli i náhradu za ztrátový čas tlumočníka podle platného ceníku dodavatele.
4.4 Objednavatel je povinen zajistit tlumočníkovi přestávku na stravování a odpočinek v délce alespoň půl hodiny, a to nejpozději po 4 hodinách tlumočení.
4.5 Jeden den tlumočení se rozumí tlumočení do 8 hodin včetně přestávek.

5. Ostatní ujednání

5.1 Objednavatel není oprávněn požadovat od tlumočníka jinou činnost nad rámec objednávky (např. písemný překlad, vyhotovení zápisu z jednání, průvodcovské a organizační služby).
5.2 Právo na odměnu za celou sjednanou dobu tlumočení vzniká dodavateli i v případě, že objednavatel tuto dobu tlumočení plně nevyužije.
5.3 Dodavatel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva při plnění zakázky zadané objednavatelem.
5.4 Objednavatel je povinen informovat dodavatele ještě před zadáním objednávky o všech okolnostech majících rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě ceny zakázky podle smluvních podmínek. Objednavatel je především povinen informovat dodavatele o tom, že došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo že vstoupil do likvidace nebo že taková situace hrozí.

 

Povinné jsou pouze údaje označené
Pošlete nám nezávaznou poptávku:
Text zprávy:
Připojení souborů:
Přidat další přílohu
Kontrola proti spamu:
Opište přesně kód z obrázku