Čl. III Překlady

Čl. III Překlady a jazykové korektury

1. Všeobecná ujednání

1.1 Dodavatel se uzavřením smlouvy (potvrzením objednávky) zavazuje po splnění podmínek uvedených v čl. I vyhotovit překlad či jazykovou korekturu v rozsahu a podle podmínek dohodnutých v objednávce, a to v příslušném jazyce, ve sjednané dodací lhůtě a předat ji sjednaným způsobem.
1.2 Objednavatel se uzavřením smlouvy (objednávkou) zavazuje převzít vyhotovený překlad či jazykovou korekturu a zaplatit dodavateli výslednou cenu zakázky dle čl. V těchto VOP

2. Kvalita překladu či jazykové korektury

2.1 Objednavatel je povinen sdělit dodavateli u každé objednávky účel použití překladu. Pokud bude překlad určen k běžnému, informativnímu účelu, objednává si objednavatel pouze překlad.
2.2 Bude-li překlad použit pro zveřejnění tiskem, na internetu nebo pro jiné prezentační účely, musí toto být v objednávce výslovně uvedeno. U takové zakázky je objednavatel povinen si k překladu přiobjednat za příplatek jazykovou korekturu rodilým mluvčím.
2.3 Pokud nebude dodavateli sdělen účel použití překladu, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících.
2.4 Obsahuje-li text, který je předmětem objednávky odborné a jinak specifické výrazy, zkratky a podobně, je objednavatel povinen na tuto skutečnost dodavatele písemně předem upozornit a předat mu seznam používané terminologie v příslušném jazyce nebo jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, se kterou může dodavatel odbornou terminologii konzultovat. Pokud tak objednavatel neučiní, na pozdější reklamace, týkající se odborné terminologie, nebude brán zřetel.

3. Termín předání hotového překladu či jazykové korektury

3.1 Dodavatel je povinen dodat a objednavatel je povinen převzít vyhotovený překlad či jazykovou korekturu v termínu a způsobem uvedeným v objednávce. Není-li způsob předání v objednávce uveden, předává dodavatel překlady bez ověření objednavateli emailem nebo poštou např. na CD a překlady s ověřením poštou nebo osobně ve firmě dodavatele. Poštovné hradí objednavatel.
3.2 Objednavatel je povinen dodavateli bezprostředně písemně potvrdit obdržení překladu či korektury. Pokud tak neučiní do 24 hodin od odeslání překladu či jazykové korektury dodavatelem, má se za to, že vyhotvenou zakázku obdržel řádně a včas.
3.3 Překlad či jazyková korektura nejsou dodány opožděně, pokud je dodavatel dodá na základě zprávy objednavatele o neobdržení zakázky znovu a prokáže, že již byly dříve objednavateli odeslány.
3.4 Pokud dodavatel obdrží urgenci předání hotového překladu či jazykové korektury dle bodu 2.2, je povinen zaslat hotovou zakázku objednavateli znovu bezprostředně po obdržení urgence.
3.5 Pro případ, že vyhotovený překlad či jazykovou korekturu nebude možno doručit ze závažných objektivních důvodů způsobem uvedeným v objednávce, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení vyhotovené zakázky na náklady objednavatele. Objednavatel bude na tuto okolnost předem upozorněn.
3.6 Odmítne-li objednavatel bez závažného důvodu uznaného písemně oběma stranami převzít objednaný a vyhotovený překlad či jazykovou korekturu, považuje se tato zakázka za splněnou a dodavateli vzniká právo vystavit fakturu na částku ve smluvené výši a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu včas uhradit.

4. Ostatní ujednání

4.1 Dodavatel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva při plnění zakázky (překlad či jazyková korektura) zadané objednavatelem.
4.2 Objednavatel je povinen informovat dodavatele ještě před zadáním objednávky o všech okolnostech majících rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě ceny zakázky podle smluvních podmínek. Objednavatel je především povinen informovat dodavatele o tom, že došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo že vstoupil do likvidace nebo že taková situace hrozí.

 

Povinné jsou pouze údaje označené
Pošlete nám nezávaznou poptávku:
Text zprávy:
Připojení souborů:
Přidat další přílohu
Kontrola proti spamu:
Opište přesně kód z obrázku