Všeobecné obchodní podmínky

 

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky dodavatele (dále jen VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy o zajištění překladů, jazykových korektur,tlumočení, dabingu, titulků a průvodcovství uzavřené mezi objednavatelem a dodavatelem, a jsou pro obě smluvní strany závazné.

2. Smluvní vztah (smlouva) ve věci zajišťování překladů, jazykových korektur, tlumočení, dabingu, titulků a průvodcovství mezi objednavatelem a dodavatelem vzniká zasláním písemné objednávky objednavatelem a jejím písemným potvrzením dodavatelem, a to emailem, faxem či obyčejnou poštou nebo předáním objednávky objednavatelem osobně.

3. Smlouvou o zajištění překladů, jazykových korektur, tlumočení, dabingu, titulků a průvodcovství je každá objednávka objednavatele potvrzená dodavatelem.

4. Pokud dodavatel potvrdí objednavateli objednávku bez výhrad, platí co do rozsahu služby, způsobu provedení, dodací lhůty a ceny podmínky uvedené v objednávce. Má-li dodavatel k objednávce výhrady (např. brzký termín dodání překladu) nebo potřebuje doplňující údaje (např. nejasné místo tlumočení), uvede to v potvrzení objednávky. Dodavatel nezačne na zakázce (překladu, jazykové korektuře, tlumočení, dabingu, titulcích či tlumočení) pracovat, dokud neobdrží od objednavatele souhlas s výhradami vůči objednávce.

5. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.

Čl. II Předmět plnění

Předmětem plnění je provedení překladů, korektur, tlumočnických, dabingových, průvodcovských a dalších souvisejících jazykových služeb dodavatele na základě podmínek, uvedených v objednávce objednavatele a VOP dodavatele.

Čl. III Překlady a jazykové korektury

1. Všeobecná ujednání

1.1 Dodavatel se uzavřením smlouvy (potvrzením objednávky) zavazuje po splnění podmínek uvedených v čl. I vyhotovit překlad či jazykovou korekturu v rozsahu a podle podmínek dohodnutých v objednávce, a to v příslušném jazyce, ve sjednané dodací lhůtě a předat ji sjednaným způsobem.

1.2 Objednavatel se uzavřením smlouvy (objednávkou) zavazuje převzít vyhotovený překlad či jazykovou korekturu a zaplatit dodavateli výslednou cenu zakázky dle čl. V těchto VOP

2. Kvalita překladu či jazykové korektury

2.1 Objednavatel je povinen sdělit dodavateli u každé objednávky účel použití překladu. Pokud bude překlad určen k běžnému, informativnímu účelu, objednává si objednavatel pouze překlad.

2.2 Bude-li překlad použit pro zveřejnění tiskem, na internetu nebo pro jiné prezentační účely, musí toto být v objednávce výslovně uvedeno. U takové zakázky je objednavatel povinen si k překladu přiobjednat za příplatek jazykovou korekturu rodilým mluvčím. V opačném případě ztrácí objednavatel nárok na reklamaci případných chyb v překladu.

2.3 Pokud nebude dodavateli sdělen účel použití překladu, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících.

2.4 Obsahuje-li text, který je předmětem objednávky odborné a jinak specifické výrazy, zkratky a podobně, je objednavatel povinen na tuto skutečnost dodavatele písemně předem upozornit a předat mu seznam používané terminologie v příslušném jazyce nebo jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, se kterou může dodavatel odbornou terminologii konzultovat. Pokud tak objednavatel neučiní, na pozdější reklamace, týkající se odborné terminologie, nebude brán zřetel.

3. Termín předání hotového překladu či jazykové korektury

3.1 Dodavatel je povinen dodat a objednavatel je povinen převzít vyhotovený překlad či jazykovou korekturu v termínu a způsobem uvedeným v objednávce. Není-li způsob předání v objednávce uveden, předává dodavatel překlady bez ověření objednavateli emailem nebo poštou např. na CD a překlady s ověřením poštou nebo osobně ve firmě dodavatele. Poštovné hradí objednavatel.

3.2 Objednavatel je povinen dodavateli bezprostředně písemně potvrdit obdržení překladu či korektury. Pokud tak neučiní do 24 hodin od odeslání překladu či jazykové korektury dodavatelem, má se za to, že vyhotovenou zakázku obdržel řádně a včas.

3.3 Překlad či jazyková korektura nejsou dodány opožděně, pokud je dodavatel dodá na základě zprávy objednavatele o neobdržení zakázky znovu a prokáže, že již byly dříve objednavateli odeslány.

3.4 Pokud dodavatel obdrží urgenci předání hotového překladu či jazykové korektury dle bodu 2.2, je povinen zaslat hotovou zakázku objednavateli znovu bezprostředně po obdržení urgence.

3.5 Pro případ, že vyhotovený překlad či jazykovou korekturu nebude možno doručit ze závažných objektivních důvodů způsobem uvedeným v objednávce, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení vyhotovené zakázky na náklady objednavatele. Objednavatel bude na tuto okolnost předem upozorněn.

3.6 Odmítne-li objednavatel bez závažného důvodu uznaného písemně oběma stranami převzít objednaný a vyhotovený překlad či jazykovou korekturu, považuje se tato zakázka za splněnou a dodavateli vzniká právo vystavit fakturu na částku ve smluvené výši a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu včas uhradit.

4. Ostatní ujednání

4.1 Dodavatel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva při plnění zakázky (překlad či jazyková korektura) zadané objednavatelem.

4.2 Objednavatel je povinen informovat dodavatele ještě před zadáním objednávky o všech okolnostech majících rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě ceny zakázky podle smluvních podmínek. Objednavatel je především povinen informovat dodavatele o tom, že došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo že vstoupil do likvidace nebo že taková situace hrozí.

Čl. IV Tlumočení

1. Všeobecná ujednání

1.1 Dodavatel se uzavřením smlouvy (potvrzením objednávky) po splnění podmínek uvedených v čl. I zavazuje provést sjednanou zakázku (tlumočení) v rozsahu a podle podmínek dohodnutých v objednávce (ve smlouvě), a to v příslušném jazyce, ve sjednané době a na sjednaném místě.

1.2 Objednavatel se uzavřením smlouvy (objednávkou) zavazuje zaplatit dodavateli výslednou cenu tlumočení podle ustanovení čl. V těchto VOP.

2. Kvalita tlumočení

2.1 Objednavatel je povinen sdělit dodavateli u každé objednávky účel tlumočení.

2.2 Pokud nebude dodavateli sdělen účel tlumočení, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících.

2.3 Objednavatel je povinen sdělit dodavateli, zda bude tlumočení zaznamenáno, jakým způsobem a pro jaké účely.

2.4 Objednavatel je povinen dodat ke každé objednávce tlumočení program tlumočení a podkladové materiály. Bude-li při tlumočení potřeba použít odborné a jinak zvláštní výrazy, je objednavatel povinen na tuto skutečnost dodavatele písemně předem upozornit a předat mu nejpozději tři dny před plněním tlumočení seznam používané terminologie v příslušném jazyce nebo jiné vhodné podkladové materiály. Pokud tak objednavatel neučiní, na pozdější reklamace, týkající se odborné či jinak specifické terminologie, nebude brán zřetel.

2.5 Objednavatel je povinen zabezpečit odpovídající podmínky pro daný typ tlumočení (např. bezvadnou slyšitelnost, viditelnost, dostatek prostoru k práci) včetně technického zabezpečení, pokud toto neobjedná u dodavatele.

3. Termín tlumočení a potvrzení realizace

3.1 Dodavatel je povinen provést a objednavatel je povinen umožnit a přijmout plnění zakázky (tlumočení) v termínu a způsobem uvedeným v objednávce.

3.2 Objednavatel je povinen dodavateli bezprostředně po ukončení tlumočení dodavateli písemně potvrdit řádné splnění zakázky (tlumočení). Pokud tak neučiní, má se za to, že tlumočení bylo dodavatelem provedeno řádně a včas.

3.3 Odmítne-li objednavatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami přijmout řádně sjednané tlumočení, považuje se toto za splněné a dodavateli vzniká právo vystavit fakturu na částku ve smluvené výši a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

4. Doprava, ubytování a stravování

4.1 Objednavatel je povinen zabezpečit dopravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa plnění zakázky odpovídajícím dopravním prostředkem s ohledem na vzdálenost místa, kde bude zakázka plněna.

4.2 V případě vlastní dopravy tlumočníka je objednavatel povinen uhradit dodavateli cestovní náklady tlumočníka v plné výši podle platného ceníku dodavatele.

4.3 V případě, že tlumočník stráví při plnění zakázky včetně dopravy na místo a z místa tlumočení jednu nebo více nocí mimo místo svého trvalého bydliště, je objednavatel povinen zajistit tlumočníkovi odpovídající ubytování v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím a stravování (snídaně, oběd, večeře). V tomto případě je objednavatel povinen uhradit dodavateli i náhradu za ztrátový čas tlumočníka podle platného ceníku dodavatele.

4.4 Objednavatel je povinen zajistit tlumočníkovi přestávku na stravování a odpočinek v délce alespoň půl hodiny, a to nejdéle po 4 hodinách tlumočení.

4.5 Jeden den tlumočení se rozumí tlumočení do 8 hodin včetně přestávek.

5. Ostatní ujednání

5.1 Objednavatel není oprávněn požadovat od tlumočníka jinou činnost nad rámec objednávky (např. písemný překlad, vyhotovení zápisu z jednání, průvodcovské a organizační služby).

5.2 Právo na odměnu za celou sjednanou dobu tlumočení vzniká dodavateli i v případě, že objednavatel tuto dobu tlumočení plně nevyužije.

5.3 Dodavatel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva při plnění zakázky zadané objednavatelem.

5.4 Objednavatel je povinen informovat dodavatele ještě před zadáním objednávky o všech okolnostech majících rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě ceny zakázky podle smluvních podmínek. Objednavatel je především povinen informovat dodavatele o tom, že došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo že vstoupil do likvidace nebo že taková situace hrozí.

Čl. V Dabing a titulky

1. Všeobecná ujednání

1.1 Dodavatel se uzavřením smlouvy (potvrzením objednávky) zavazuje po splnění podmínek uvedených v čl. I vyhotovit dabing, titulky v rozsahu a podle podmínek dohodnutých v objednávce, a to v příslušném jazyce, ve sjednané dodací lhůtě a předat ji sjednaným způsobem.

1.2 Objednavatel se uzavřením smlouvy (objednávkou) zavazuje převzít vyhotovený dabing, titulky a zaplatit dodavateli výslednou cenu zakázky dle čl. V těchto VOP

2. Kvalita dabingu, titulků

2.1 Objednavatel je povinen sdělit dodavateli u každé objednávky účel použití zakázky.

2.2 Obsahuje-li dokument, který je předmětem objednávky odborné a jinak specifické výrazy, zkratky a podobně, je objednavatel povinen na tuto skutečnost dodavatele písemně předem upozornit a předat mu seznam používané terminologie v příslušném jazyce nebo jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, se kterou může dodavatel odbornou terminologii konzultovat. Pokud tak objednavatel neučiní, na pozdější reklamace, týkající se odborné terminologie, nebude brán zřetel.

3. Termín předání hotového dabingu, titulků

3.1 Dodavatel je povinen dodat a objednavatel je povinen převzít vyhotovený dabing, titulky v termínu a způsobem uvedeným v objednávce. Poštovné hradí objednavatel.

3.2 Objednavatel je povinen dodavateli bezprostředně písemně potvrdit obdržení dabingu, titulků. Pokud tak neučiní do 24 hodin od obdržení dabingu, titulků dodavatelem, má se za to, že vyhotovenou zakázku obdržel řádně a včas.

3.3 Dabing, titulky nejsou dodány opožděně, pokud je dodavatel dodá na základě zprávy objednavatele o neobdržení zakázky znovu a prokáže, že již byly dříve objednavateli odeslány.

3.4 Pokud dodavatel obdrží urgenci předání hotového dabingu, titulků dle bodu 2.2, je povinen zaslat hotovou zakázku objednavateli znovu bezprostředně po obdržení urgence.

3.5 Pro případ, že vyhotovený dabing, titulky nebude možno doručit ze závažných objektivních důvodů způsobem uvedeným v objednávce, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení vyhotovené zakázky na náklady objednavatele. Objednavatel bude na tuto okolnost předem upozorněn.

3.6 Odmítne-li objednavatel bez závažného důvodu uznaného písemně oběma stranami převzít objednaný a vyhotovený dabing, titulky, považuje se tato zakázka za splněnou a dodavateli vzniká právo vystavit fakturu na částku ve smluvené výši a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu včas uhradit.

4. Ostatní ujednání

4.1 Dodavatel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva při plnění zakázky (dabing, titulky) zadané objednavatelem.

4.2 Objednavatel je povinen informovat dodavatele ještě před zadáním objednávky o všech okolnostech majících rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě ceny zakázky podle smluvních podmínek. Objednavatel je především povinen informovat dodavatele o tom, že došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo že vstoupil do likvidace nebo že taková situace hrozí.

Čl. VI Průvodcovství

1. Všeobecná ujednání

1.1 Dodavatel se uzavřením smlouvy (potvrzením objednávky) po splnění podmínek uvedených v čl. I zavazuje provést sjednanou zakázku (průvodcovství) v rozsahu a podle podmínek dohodnutých v objednávce (ve smlouvě), a to v příslušném jazyce, ve sjednané době a na sjednaném místě.

1.2 Objednavatel se uzavřením smlouvy (objednávkou) zavazuje zaplatit dodavateli výslednou cenu průvodcovství podle ustanovení čl. V těchto VOP.

2. Kvalita průvodcovství

2.1 Objednavatel je povinen sdělit dodavateli u každé objednávky lokalitu a téma průvodcovství a orientační počet účastníků.

2.2 Objednavatel je povinen sdělit dodavateli, zda bude průvodcovství zaznamenáno, jakým způsobem a pro jaké účely

.2.3 Bude-li při průvodcovství potřeba použít odborné a jinak zvláštní výrazy, je objednavatel povinen na tuto skutečnost dodavatele písemně předem upozornit a předat mu nejpozději tři dny před plněním průvodcovství seznam používané terminologie v příslušném jazyce nebo jiné vhodné podkladové materiály. Pokud tak objednavatel neučiní, na pozdější reklamace, týkající se odborné či jinak specifické terminologie, nebude brán zřetel.

3. Termín průvodcovství a potvrzení realizace

3.1 Dodavatel je povinen provést a objednavatel je povinen umožnit a přijmout plnění zakázky (průvodcovství) v termínu a způsobem uvedeným v objednávce.

3.2 Objednavatel je povinen dodavateli bezprostředně po ukončení průvodcovství dodavateli písemně potvrdit řádné splnění zakázky průvodcovství). Pokud tak neučiní, má se za to, že průvodcovství bylo dodavatelem provedeno řádně a včas.

3.3 Odmítne-li objednavatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami přijmout řádně sjednané průvodcovství, považuje se toto za splněné a dodavateli vzniká právo vystavit fakturu na částku ve smluvené výši a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

4. Doprava, ubytování a stravování

4.1 Objednavatel je povinen zabezpečit dopravu průvodce ze sjednaného místa do místa plnění zakázky odpovídajícím dopravním prostředkem s ohledem na vzdálenost místa, kde bude zakázka plněna.

4.2 V případě vlastní dopravy průvodce je objednavatel povinen uhradit dodavateli cestovní náklady průvodce v plné výši podle platného ceníku dodavatele.

4.3 V případě, že průvodce stráví při plnění zakázky včetně dopravy na místo a z místa průvodcovství jednu nebo více nocí mimo místo svého trvalého bydliště, je objednavatel povinen zajistit průvodci odpovídající ubytování v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím a stravování (snídaně, oběd, večeře). V tomto případě je objednavatel povinen uhradit dodavateli i náhradu za ztrátový čas průvodce podle platného ceníku dodavatele.

4.4 Objednavatel je povinen zajistit průvodci přestávku na stravování a odpočinek v délce alespoň půl hodiny, a to nejdéle po 4 hodinách průvodcovství.

5. Ostatní ujednání

5.1 Objednavatel není oprávněn požadovat od průvodce jinou činnost nad rámec objednávky.

5.2 Právo na odměnu za celou sjednanou dobu průvodcovství vzniká dodavateli i v případě, že objednavatel tuto dobu průvodcovství plně nevyužije.

5.3 Dodavatel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva při plnění zakázky zadané objednavatelem.

5.4 Objednavatel je povinen informovat dodavatele ještě před zadáním objednávky o všech okolnostech majících rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě ceny zakázky podle smluvních podmínek. Objednavatel je především povinen informovat dodavatele o tom, že došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo že vstoupil do likvidace nebo že taková situace hrozí.

Čl. VII Cena zakázky

1. Cena zakázky (překladu, jazykové korektury tlumočení, dabingu, titulků nebo průvodcovství) je uvedena v cenové nabídce (odpovědi na poptávku), kterou dodavatel zašle na požádání objednavateli.

2. Jestliže objednavatel nepožádá dodavatele o zaslání cenové nabídky, řídí se cena aktuálním ceníkem služeb dodavatele. Tento ceník zašle dodavatel objednavateli na vyžádání kdykoli emailem nebo poštou.

3. Pokud předběžná cena zakázky vychází pouze z odhadovaného počtu jednotek, řídí se výsledná cena zakázky skutečným počtem jednotek (u překladů bez soudní doložky počtem slov zdrojového textu, u překladů se soudní doložkou počtem normostran cílového textu, u jazykových korektur počtem slov zdrojového textu a u tlumočení počtem skutečně odtlumočených hodin či dnů) U dabingu a titulků je konečná cena předem známa.

4. Veškeré případné slevy z cen platného ceníku dodavatele musí být mezi objednavatelem a dodavatelem dojednány písemně před zahájením plnění zakázky.

5. Veškeré příplatky např. za expresní překlad, expresní zajištění tlumočníka nebo práci přes víkend či o svátcích jsou účtovány podle platného ceníku dodavatele.

6. Všechny ceny uvedené v ceníku dodavatele jsou bez DPH 21 %.

Čl. VIII Platební podmínky

1. Odevzdáním hotového překladu, jazykové korektury, dabingu, titulků nebo provedením tlumočení či průvodcovství dle objednávky vzniká dodavateli vůči objednavateli nárok na úhradu ceny za uskutečněné plnění a vystavení daňového dokladu (faktura nebo příjmový doklad).

2. Objednavatel je povinen uhradit částku daňového dokladu včetně DPH v plné výši, a to ke dni uvedenému na daňovém dokladu vystaveném dodavatelem.

3. Při prodlení s placením je objednavatel povinen uhradit dodavateli smluvní penále ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Při opožděné platbě je částka uhrazená objednavatelem nejdříve započtena na úhradu penále z prodlení a zbývající část na úhradu ceny za uskutečněné plnění.

5. Dodavatel je v případě první zakázky objednavatele nebo u rozsáhlejších zakázek oprávněn již při zadání zakázky vystavit objednavateli zálohovou fakturu, splatnou ke dni uvedenému na faktuře.

Čl. IX Vlastnické právo

Dodaný překlad, jazyková korektura, dabing, titulky jakož i Copyright k nim zůstávají až do jejich úplného zaplacení vlastnictvím dodavatele. Až do té doby nemá objednavatel k překladu, jazykové korektuře, dabingu či titulkům žádné uživatelské právo. Předáním překladu, jazykové korektury, dabingu či titulků třetí osobě není vlastnické právo dodavatele nijak dotčeno.

Čl. X Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu na její straně vyskytly neodstranitelné překážky, které brání splnění závazku.

2. Skutečnost, že od smlouvy odstupuje, je odstupující smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně písemně a neprodleně poté, co se o překážkách, bránících splnění závazku, dozví.

3. V případě, že od smlouvy odstupuje objednavatel, je povinen uhradit dodavateli poplatky uvedené níže v odstavci 3.1 a 3.2.

3.1 V případě stornování překladu, jazykové korektury, přepisu, grafické úpravy, dabingu, titulků je objednavatel povinen uhradit dodavateli zakázku v tom rozsahu, ve kterém byla vyhotovena do doby, než objednavatel zakázku u dodavatele prokazatelně stornoval. Dále je objednavatel povinen uhradit dodavateli 10 % z předpokládané ceny stornovaného rozsahu zakázky. Pokud objednavatel stornuje u dodavatele zakázku, na které dodavatel ještě nezačal pracovat, je povinen uhradit dodavateli pouze stornovací poplatek ve výši 10 % z předpokládané ceny celé zakázky.

3.2 V případě tlumočnických služeb závisí výše poplatku na počtu pracovních dní mezi dnem stornování zakázky a prvním dnem tlumočení.

3.2.1 Pokud objednavatel zruší objednané tlumočení v plném rozsahu v první den tlumočení anebo 1 pracovní den před konáním tlumočení po 17:00 hod, účtuje dodavatel storno poplatek ve výši 70 % ze zrušeného rozsahu
tlumočení.

3.2.2 Pokud objednavatel zruší objednané tlumočení v plném rozsahu jeden pracovní den před prvním dnem tlumočení do 17:00 hod, účtuje dodavatel storno poplatek ve výši 50 % ze zrušeného rozsahu tlumočení.

3.2.3 Pokud objednavatel zruší objednané tlumočení v plném rozsahu dříve než jeden pracovní den před prvním dnem tlumočení, účtuje dodavatel storno poplatek ve výši 30 % ze zrušeného rozsahu tlumočení.

3.2.4 Pokud objednavatel zruší objednané tlumočení jen částečně, to znamená, že dodavatel provede alespoň jeden den tlumočení, uhradí dodavateli tlumočení v provedeném rozsahu a navíc uhradí storno poplatek ve výši 10 % ze zrušeného rozsahu tlumočení.

3.3 V případě průvodcovských služeb závisí výše poplatku na počtu pracovních dní mezi dnem stornování zakázky a prvním dnem průvodcovství.

3.3.2 Pokud objednavatel zruší objednané průvodcovství v plném rozsahu jeden pracovní den před prvním dnem průvodcovství do 17:00 hod, účtuje dodavatel storno poplatek ve výši 50 % ze zrušeného rozsahu průvodcovství.


3.3.3 Pokud objednavatel zruší objednané průvodcovství v plném rozsahu dříve než jeden pracovní den před prvním dnem průvodcovství, účtuje dodavatel storno poplatek ve výši 30 % ze zrušeného rozsahu průvodcovství.

3.3.4 Pokud objednavatel zruší objednané průvodcovství jen částečně, to znamená, že dodavatel provede alespoň jeden den průvodcovství, uhradí dodavateli průvodcovství v provedeném rozsahu a navíc uhradí storno poplatek ve výši 10 % ze zrušeného rozsahu průvodcovství.4. Dodavatel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým dodavatel nemohl zabránit.

4. Dodavatel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým dodavatel nemohl zabránit.

5. Pokud bude text překladu použit do tisku, k dalšímu šíření v médiích nebo jiným prezentačním účelům, aniž by objednavatel o této skutečnosti písemně informoval dodavatele před uzavřením smlouvy (objednávkou), nemá objednavatel nárok na náhradu škody z důvodu případných chyb v přeloženém textu.

Čl. XI Reklamační řád

1. Reklamace překladů a jazykových korektur

1.1. Vyhotovená zakázka má vady v případech, kdy nebyla provedena v souladu se smlouvou (potvrzenou objednávkou). Objednavatel je povinen sdělit dodavateli přesný účel použití zakázky (překladu nebo jazykové korektury).


1.2 Pokud je překlad určen pro běžné použití, objednává si objednavatel překlad bez jazykové korektury rodilým mluvčím. Nárok na reklamaci kvality překladu bez jazykové korektury rodilým mluvčím vzniká objednavateli tehdy, pokud překlad vykazuje významové nebo gramatické chyby. V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.

1.3 Pokud je překlad určen do tisku či do jiných médií nebo pro jakékoli prezentační účely, je objednavatel povinen objednat si u dodavatele k překladu navíc jazykovou korekturu rodilým mluvčím. Nárok na reklamaci kvality překladu včetně jazykové korektury rodilým mluvčím vzniká objednavateli tehdy, pokud překlad vykazuje významové, gramatické nebo závažné stylistické chyby anebo větší množství překlepů. V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.

1.4 Jestliže objednavatel použije překlad dodavatele do tisku či do jiných médií anebo pro jakékoli prezentační účely, aniž by si předtím k překladu u dodavatele objednal jazykovou korekturu, zaniká mu nárok na reklamaci případných chyb v překladu.

1.5 Reklamaci uplatňuje objednavatel u dodavatele písemně. V písemné reklamaci musí objednavatel uvést důvod reklamace a popsat charakter vad a četnost jejich výskytu.

1.6 Pokud se jedná o reklamaci chyb podle odst. 1.2 nebo 1.3, kterou dodavatel uzná za důvodnou, je objednavatel povinen nejdříve umožnit dodavateli, aby uvedl zakázku na vlastní náklady v přiměřené lhůtě do bezvadného stavu. V tomto případě má objednavatel nárok na slevu z ceny zakázky v maximální výši -10 %. Pokud objednavatel neumožní dodavateli zakázku bezplatně opravit, zaniká mu nárok na reklamaci a je povinen uhradit zakázku v plné výši.

1.7 Pokud dodavatel neuvede zakázku po reklamaci objednavatele v přiměřené lhůtě do bezvadného stavu a ta bude i nadále vykazovat chyby podle odst. 1.2 nebo 1.3, které dodavatel uzná, poskytne dodavatel objednavateli odpovídající slevu, uvedenou v odstavci 1.7.1 a 1.7.2.

1.7.1 U překladů bez jazykové korektury poskytne dodavatel objednavateli slevu, pokud je alespoň 0,1 % slov z celkového počtu přeložených slov chybných. Sleva se stanoví tak, že za každé 1 % chybných slov (z celkového počtu slov), vykazujících významové nebo gramatické chyby, poskytne dodavatel objednavateli slevu ve výši -10 %. Pokud bude 10 % z celkového rozsahu slov chybných, poskytne dodavatel objednavateli slevu v plné výši 100 % zakázky. Každá opakující se chyba se přitom považuje za jednu chybu.

1.7.2 U překladů včetně jazykové korektury poskytne dodavatel objednavateli stejnou slevu z ceny překladu jako v odst. 1.7.1 a navíc mu poskytne slevu -5 % z ceny jazykové korektury za každé 1 % chybných slov (z celkového počtu slov), vykazujících stylistické chyby nebo překlepy. Každá opakující se chyba se přitom považuje za jednu chybu.

1.8 Pokud se smluvní strany nedohodnou na počtu a charakteru chyb, budou se řídit odborným posudkem nezávislého arbitra, zvoleného dohodou smluvních stran ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného příslušným soudem. Výpočet slevy se provede na základě počtu chyb uvedených v posudku nezávislého arbitra, a to stejným způsobem jako v odst. 1.7.1. a 1.7.2. Bude-li počet významových a gramatických chyb uvedený v posudku nezávislého arbitra vyšší, než počet významových a gramatických chyb zjištěných dodavatelem, uhradí náklady na posudek nezávislého arbitra dodavatel. V opačném případě hradí tyto náklady objednavatel. Pokud bude počet chyb zjištěných nezávislým arbitrem shodný s počtem chyb zjištěných dodavatelem, uhradí náklady na nezávislého arbitra obě smluvní strany rovným dílem.

1.9 Při pozdním odevzdání překladu, korektury má objednavatel nárok na slevu z ceny zakázky v maximální výši -10 %.

1.10. Pokud si objednavatel objedná překlad záznamu (DVD, videokazeta, audiokazeta apod.), který je částečně nebo zcela nesrozumitelný, zaniká mu nárok na reklamaci případných chyb v překladu.

1.11 Pokud je text určený k překladu špatně čitelný nebo je psán nesrozumitelně, ztrácí objednavatel nárok na reklamaci případných chyb v překladu.

1.12 Objednavatel má právo uplatnit nároky z vad zakázky (překladu či jazykové korektury) u dodavatele bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí vyhotovené zakázky. Po uplynutí této lhůty je zakázka považována za bezvadnou a objednavatel je povinen uhradit dodavateli zakázku v plné výši.

2. Reklamace tlumočení

2.1. Vyhotovená zakázka má vady v případech, kdy nebyla provedena v souladu se smlouvou (potvrzenou objednávkou). Objednavatel je povinen sdělit dodavateli přesný účel provedení zakázky (tlumočení).

2.2 Objednavatel má nárok na reklamaci kvality tlumočení v případě, že tlumočník změnil svým tlumočením smysl tlumočených vět. V ostatních případech se má za to, že byla zakázka provedena v dostatečné kvalitě.

2.3 Pokud objednavatel uvede dodavateli nepřesné téma tlumočení nebo si objedná tlumočníka pro jiný typ tlumočení (např. konsekutivní doprovodné tlumočení místo konferenčního), nárok objednavatele na reklamaci zaniká.

2.4 Nárok objednavatele na reklamaci zaniká dále v případě, že objednavatel neposkytne dodavateli alespoň 2 dny před tlumočením žádné podkladové materiály.

2.5 Reklamaci uplatňuje objednavatel u dodavatele písemně. V písemné reklamaci musí objednavatel uvést důvod reklamace a popsat charakter vad a četnost jejich výskytu.

2.6 Objednavatel je povinen doložit reklamované vady záznamem z tlumočení anebo prokázat, že s tlumočením nebyla spokojena většina posluchačů. V opačném případě objednavateli nárok na reklamaci zaniká.

2.7 Pokud doloží objednavatel svou reklamaci tlumočení záznamem a smluvní strany se dohodnou na počtu smyslových chyb tlumočení, poskytne dodavatel objednavateli slevu ve výši -10 % za každou smyslovou chybu, které se tlumočník dopustil v průměru za 5 minut svého tlumočeného projevu. Každá opakující se chyba se přitom považuje za jednu chybu.

2.8 Pokud objednavatel nedoloží svou reklamaci tlumočení záznamem, ale prokáže, že s tlumočením nebyla spokojena většina posluchačů, určí se počet smyslových chyb dohodou mezi objednavatelem a dodavatelem a výše slevy zakázky se stanoví stejným způsobem, jako v odstavci 2.7.

2.9 Pokud se smluvní strany nedohodnou na počtu smyslových chyb tlumočení, budou se řídit odborným posudkem nezávislého arbitra, zvoleného dohodou smluvních stran ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného příslušným soudem. Výpočet slevy se provede na základě počtu chyb uvedených v posudku nezávislého arbitra, a to stejným způsobem jako v odst. 2.7. Bude-li počet smyslových chyb uvedený v posudku nezávislého arbitra vyšší, než počet smyslových chyb zjištěných dodavatelem, uhradí náklady na posudek nezávislého arbitra dodavatel. V opačném případě hradí tyto náklady objednavatel. Pokud bude počet chyb zjištěných nezávislým arbitrem shodný s počtem chyb zjištěných dodavatelem, uhradí náklady na nezávislého arbitra obě smluvní strany rovným dílem.

2.10 Pokud objednavatel nevytvoří pro splnění zakázky (tlumočení) vhodné podmínky, např. bude-li špatná slyšitelnost tlumočeného textu, špatná viditelnost případného pomocného textu napsaného např. na tabuli, na kterou řečník při tlumočení ukazuje nebo špatná kvalita výchozího mluveného slova, zaniká objednavateli nárok na reklamaci případných chyb tlumočení.

2.11 Objednavatel má právo uplatnit nároky z vad zakázky (tlumočení) u dodavatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od posledního dne tlumočení zakázky. Po uplynutí této lhůty je zakázka považována za bezvadnou a objednavatel je povinen uhradit dodavateli zakázku v plné výši.

3. Ostatní ujednání

3.1 Dodavatel neručí za škody zaviněné vyšší mocí, jako např. škody vzniklé výpadkem elektrické sítě, technickou poruchou provozu, výpadkem serveru včetně emailového serveru, výpadkem počítačové sítě či poruchou dálkového přenosu dat. Stejně tak neručí za škody vzniklé viry. Pro eliminování přenosu virů používá dodavatel aktuální verze moderních antivirových programů a totéž doporučuje i svým zákazníkům.

3.2 Za případnou škodu, způsobenou objednavateli vadami vyhotovené zakázky, ručí dodavatel maximálně do výše ceny zakázky. Náhrada škody vzniklé špatným překladem jakož i náhrada ušlých zisků je v každém případě vyloučena.

3.3 V případě, že mezi smluvními stranami vznikne spor, týkající se oprávněnosti včas uplatněných nároků objednavatele na reklamaci vad jiných, než jsou gramatické a významové chyby v překladu a smyslové chyby v tlumočení, zavazují se smluvní strany řešit tento spor mimosoudní cestou.

Čl. XII Zvláštní ustanovení

1. Objednavatel se zavazuje k tomu, že bez výslovného souhlasu dodavatele nebude kontaktovat jeho překladatele nebo tlumočníky.

2. Pokud se souhlasem dodavatele dojde ke kontaktu mezi objednavatelem a překladatelem či tlumočníkem dodavatele, zavazuje se objednavatel neprojednávat s nimi záležitosti, týkající se obchodních podmínek zakázky.

3. V případě porušení povinností, vyplývajících pro objednavatele z odst. 1 a 2 tohoto článku, je objednavatel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení i v případě, že zakázka nebude řádně dokončena.

Čl. XIII Důvěrnost smlouvy a zachování mlčenlivosti

1. Dodavatel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude on i jeho zaměstnanci a subdodavatelé považovat všechny materiály, které mu objednavatel předá za účelem překladu, jazykové korektury, tlumočení, dabingu, titulků či průvodcovství za přísně důvěrné.

2. Dodavatel smí zpracovávat údaje o objednavateli pro obchodní účely pouze s předchozím písemným souhlasem objednavatele, s tou výjimkou, že je dodavatel oprávněn uvést objednavatele ve svém referenčním listě, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

3. Smluvní strany považují za předmět obchodního tajemství (podle § 17 a násl. zákona č. 513 / 1991 Sb. v platném znění) veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo které se v souvislosti s jejím plněním dozvědí. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.

4. Za obchodní tajemství ve smyslu předchozího bodu se nepovažuje údaj, který prokazatelně splňuje alespoň jednu z podmínek uvedených v odst. 4.1 a 4.2

4.1 Údaj je před sdělením již veřejně známým nebo veřejně dostupným

4.2 Údaj je nutno sdělit třetí straně na základě platného právního předpisu a/nebo rozhodnutí příslušného soudního nebo jiného oprávněného státního orgánu.

5. Dodavatel je oprávněn uchovávat texty k překladům a další podklady předané objednavatelem pro jednotlivá plnění pro účely evidence, kalkulace, fakturace a pro účely využití při dalších plněních (návaznost textů, odborná terminologie).

6. Dodavatel je rovněž oprávněn na základě provedených překladů a poskytnutých podkladů objednavatele vytvářet a shromažďovat slovníkovou terminologii a využívat ji pro své účely, a to i po skončení spolupráce s objednavatelem. Přitom musí dbát na to, aby tato slovníková terminologie neobsahovala žádné konkrétní skutečnosti jako celek, jež by mohly poškodit objednavatele, např. jména klientů, obchodních partnerů, číselné údaje apod.

Čl. XIV Řešení sporů mimosoudní cestou

Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory podle českého práva, mimosoudní cestou, a to jediným rozhodcem podle zásad spravedlnosti.

ROZHODČÍ DOLOŽKA

Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216 / 1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze "Smlouvy o zajištění překladů, jazykových korektur, tlumočení, dabingu, titulků a průvodcovství" (dále jen smlouvy) mezi objednavatelem a dodavatelem a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení, a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem a dodavatelem.

 

Čl. XV Závěrečná ustanovení

1. Pokud tyto VOP nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanovením zákona č. 513 / 1991 Sb. (obchodního zákoníku).

2. Znění těchto VOP se stává pro smluvní strany závazné uzavřením Smlouvy o zajištění překladů, jazykových korektur, tlumočení, dabingů, titulků a průvodcovství.

3. Smlouva o zajištění překladů, jazykových korektur, tlumočení, dabingů, titulků a průvodcovství mezi objednavatelem a dodavatelem je považována za uzavřenou odesláním objednávky objednavatelem a potvrzením této objednávky dodavatelem.

4. Ve smyslu § 273 zákona č. 513 / 1991 Sb. (obchodního zákoníku) jsou tyto VOP považovány za Všeobecné obchodní podmínky firmy ALFA CZ Překladatelský servis - Ing. Michal Hamrle.

 

 

 

Povinné jsou pouze údaje označené
Pošlete nám nezávaznou poptávku:
Text zprávy:
Připojení souborů:
Přidat další přílohu
Kontrola proti spamu:
Opište přesně kód z obrázku